BK FotoPrint
BK FotoPrint
image/svg+xml

+421 905 726 953

Branislav Konečný

Projekt – EÚ Európsky fond regionálneho rozvoja

Branislav Konečný – FOTOATELIÉR sa v roku 2017 zapojil do výzvy Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zameranej na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam v malých a stredných podnikoch v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

V rámci predmetnej výzvy fyzická osoba – podnikateľ Branislav Konečný – FOTOATELIÉR predložil a uspel s projektom, ktorého hlavným zámerom je, prostredníctvom obstarania potrebnej technickej infraštruktúry, podporiť udržateľnú zamestnanosť a tvorbu pracovných miest v sektore kultúrneho jadra prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, technologických a netechnologických inovácií. Konkrétnym cieľom je tvorba 2 nových pracovných miest v oblasti svojho pôsobenia t.j. poskytovanie služieb umeleckého fotografa pre divadlá, múzeá, galérie a knižnice a prevádzkovanie kreatívneho divadelného fotoateliéru.

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:Kreatívny divadelný fotoateliér - Branislav Konečný
Kód projektu:302031G201
Miesto realizácie:Martin
Termín realizácie:07/2020 – 07/2022
Operačný program:Integrovaný regionálny operačný program
Projekt spolufinancovaný z:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Konkrétny cieľ:3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a
tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom
priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého
prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu,
netechnologických inovácií.

2. Aktivity projektu

Hlavné aktivity projektu:

1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie

3. Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestneprodukty, a pod.)

5. Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu
MSP a tvorby pracovných miest

Podporné aktivity projektu:

Publicita, informovanosť
Služby projektového riadenia
Služby verejného obstarávania

3. Merateľné ukazovatele projektu

Merateľný ukazovateľ: 1. Nárast zamestnanosti v podporených projektoch

Hlavná aktivita projektuCieľová hodnota
1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie2
3. Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.)2
5. Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest2

Merateľný ukazovateľ: 2. Počet podnikov, ktoré dostávajú granty

Hlavná aktivita projektuCieľová hodnota
1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie1
3. Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne
produkty, a pod.)
1
5. Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest1
4. Rozpočet projektu
Celková výška oprávnených výdavkov:99 239,17 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:94 277,21 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:4 961,96 €
BK FotoPrint